11/11/00++ TORONTO, ON  // THE OPERA HOUSE Photos by: Sven Frentzl